foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 32 779-20-00,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Głównym celem BATERPOL S.A. jest ekologiczny przerób złomu akumulatorowego na ołów i stopy ołowiu o jakości zadowalającej klientów w warunkach bezpiecznych dla załogi i otoczenia.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania i funkcjonowania Spółki oraz traktowania jakości wyrobów, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy jako głównych priorytetów.

Nasze cele osiągamy poprzez:

 • rozpoznawanie rynku oraz szybkość i kompleksowość dostaw zgodnie z potrzebami klienta,
 • podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji skupu i przerobu zużytych akumulatorów w warunkach spełniających wszystkie wymagania prawne i inne dotyczące spółki w zakresie jakości oraz bezpieczeństwa ludzi i środowiska,
 • partnerską współpracę zarówno z dostawcami jak i klientami, z poszanowaniem wzajemnych korzyści, spełniając również wymagania prawne,
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji aspektów środowiskowych oraz analizy zagrożeń, ryzyk i szans,
 • podejmowanie działań dla zapobiegania związanych z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, wypadkom oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym poprzez nadzorowanie i  stosowanie właściwych technik i narzędzi,
 • podejmowanie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i technologicznych, obejmujących:
 • obniżanie jednostkowych kosztów wytwarzania, 
 • optymalizację zużycia surowców i mediów, ograniczanie ilości odpadów i emitowanych zanieczyszczeń,
 • poprawę stanu bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska w obrębie zakładu jak również w otoczeniu zakładu poprzez eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk,
 • analizowanie i eliminowanie przyczyn występowania nieprawidłowości, zaangażowanie całej załogi w podejmowaniu działań projakościowych oraz sprzyjających poprawie środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sprawdzanie realizacji zadań i osiągania celów,
 • doskonalenie gospodarki odpadami poprzez segregację, odzysk lub unieszkodliwianie.

Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia procesów w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności, bezpiecznych dla załogi, otoczenia i środowiska, z uwzględnieniem ryzyk i szans, umożliwiających osiąganie zaplanowanych wyników i zapobiegających wystąpieniu niepożądanych skutków. 

Strategię zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy realizujemy we wszystkich obszarach działalności Spółki, przy uwzględnianiu konsultacji z pracownikami.

Prezes Spółki steruje i nadzoruje realizację zaplanowanych przedsięwzięć, zobowiązując w ten sposób wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania postanowień zintegrowanego systemu zarządzania.

Deklarujemy, że produkowany przez nas ołów, stopy ołowiu oraz pozostałe produkty odzyskane z zużytych akumulatorów są bezpieczne i podlegają recyklingowi, a ich walory jakościowe zabezpieczają indywidualne potrzeby Klientów.  

Dla wdrożenia niniejszej polityki Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do osiągania celów strategicznych zobowiązuje Kadrę Zarządzającą i Pracowników Spółki w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

 

Znaczące aspekty środowiskowe działalności

Aspekty negatywne:

 • Emisja wtórna
 • Zużycie gazu ziemnego

Aspekty pozytywne:

 • Skup akumulatorów z terenu całego kraju
 • Ochrona surowców pierwotnych
 • Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych
 • Gospodarcze wykorzystanie siarki z elektrolitu i z pasty do produkcji siarczanu sodu
 • Ochrona środowiska przez zabezpieczenie ładunków w miejscach zbiórki złomu i przemieszczania

 

Katowice, 28.10.2020r