foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

BDO 000019761


Zgodnie z obowiązkiem przewidzianym w art. 4c ustawy
z dnia 8 marca 2013r.
(z późn. zmianami) o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych informujemy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy
tuv

Baterpol S.A.
prowadzący działalność w:

Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach
przy ul. Chorzowskiej 115

Zakładzie Ołowiu w Katowicach
przy ul. Obrońców Westerplatte 108

na podstawie

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 29 stycznia 2016r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 138) został zaliczony do

zakładu o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Oznaczenie Prowadzącego Zakład:

Baterpol S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108

W związku z zaliczeniem
Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego (ZPZA) Baterpol S.A. w Świętochłowicach
Zakładu Ołowiu (ZO) Baterpol S.A. w Katowicach

do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powyższy zakład podlega przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232) w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Prowadzący zakład przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszenie o którym mowa w art. 250 ust. 1, cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przekazał im program zapobiegania awariom:

dla Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach - we wrześniu 2012r.

dla Zakładu Ołowiu w Katowicach – w grudniu 2016r.

 

Opis działalności zakładu

W ZPZA w Świętochłowicach prowadzi się odzysk ołowiu z odpadowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Frakcja metaliczna ołowiu i odsiarczona pasta ołowiu przetapiane są do postaci ołowiu surowego.

W ZO w Katowicach prowadzi się odzysk ołowiu oraz produkcję ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu z własnych i obcych materiałów ołowiowych.

Charakterystyka substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Baterpol S.A. w ZPZA w Świętochłowicach oraz ZO w Katowicach został zaliczony do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na możliwość magazynowania na swoim terenie materiałów ołowiowych w postaci związków ołowiu oraz ołowiu metalicznego w ilości przekraczającej 200 Mg. Substancje magazynowane w zakładzie działają bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki (kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H400, H410).

Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, sposobów ostrzegania i postępowania jednostek organizacyjnych, społeczeństwa
i zakładów sąsiednich w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i jej skutków fizycznych wynika, że negatywne oddziaływanie ewentualnych awarii przemysłowych mogących wystąpić w zakładzie Baterpol S. A., w obu lokalizacjach, nie zagraża w żadnym
z analizowanych przypadków obszarom i obiektom znajdującym się poza jego terenem.
Uwzględniając powyższe należy uznać, że działalność Baterpol S.A. w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego
w Świętochłowicach oraz Zakładzie Ołowiu w Katowicach pozostaje bez negatywnego wpływu na jego bliższe i dalsze sąsiedztwo.

W związku z powyższym brak konieczności ostrzegania i wskazywania sposobów postępowania dla jednostek organizacyjnych, społeczeństwa i zakładów sąsiednich w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie.

Prowadzący zakład przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska
w Katowicach Raport o bezpieczeństwie dla:

ZPZA w Świętochłowicach - zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Decyzją znak WZ.5586.14.4.2013.PP z dnia 12.02.2013r.

ZO w Katowicach – zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Decyzją znak WZ.02210.37.2017.WN z dnia 27.11.2017r.

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

Baterpol S.A. w:

ZPZA w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115

ZO w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108

może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych z uwagi na magazynowanie na jego terenie substancji zawierających ołów. Zagrożenie może mieć miejsce w przypadku wystąpienia długotrwałych ponadnormatywnych opadów atmosferycznych (tzw. deszcz nawalny) Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia poza terenem zakładów. W przypadku rozmycia materiałów ołowiowych place zapewniają skierowanie tych materiałów do zakładowego systemu kanalizacji przemysłowej i zatrzymanie ich w osadnikach ścieków skąd zostaną zawrócone do procesu technologicznego. Rozwiązania w zakresie uszczelnienia wszystkich powierzchni na których może wystąpić rozmycie substancji niebezpiecznej oraz istniejący system kanalizacji w zakładzie uniemożliwiają przedostanie się substancji niebezpiecznych do kanalizacji lub bezpośrednio do gruntu, a także do cieków wodnych (brak w sąsiedztwie zakładu). Na uwzględnienie zasługuje fakt, że w rejonie prowadzenia działalności przez Baterpol S.A. nie występują podziemne zbiorniki wody.

 

W przypadku ewentualnego wystąpienia awarii przemysłowej pierwsze działania ratownicze podjęte zostaną siłami i środkami zakładu.
W następnej kolejności zostaną zaalarmowane służby Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Ochrony Środowiska oraz inne niezbędne jednostki.

 

Poprawiono: 2017.10.27