foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Głównym celem BATERPOL S.A. jest ekologiczny przerób złomu akumulatorowego na ołów i stopy ołowiu o jakości zadowalającej klientów w warunkach bezpiecznych dla załogi i otoczenia.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia funkcjonowania Spółki i traktowania jakości wyrobów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy jako głównych priorytetów.

 

Nasze cele osiągamy poprzez:

 • podejmowanie działań zmierzających do maksymalizacji skupu i przerobu zużytych akumulatorów w warunkach spełniających wszystkie wymagania krajowych i innych standardów dotyczących spółki w zakresie ochrony środowiska i BHP
 • dokonywanie systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zapobiegania wypadkom, oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi,
 • podejmowanie działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i technologicznych dla poprawy jakości wyrobów oraz warunków środowiskowych i BHP, obejmujących: 
  - obniżanie jednostkowych kosztów wytwarzania, 
  - zmniejszanie zużycia surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
  - ograniczanie ilości emitowanych zanieczyszczeń, 
  - poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem roli pracowników.
 • partnerską współpracę zarówno z dostawcami jak i klientami, z poszanowaniem wzajemnych korzyści, spełniając również wymagania prawne,
 • rozpoznanie rynku oraz szybkość i kompleksowość dostaw zgodnie z potrzebami klienta,
 • analizowanie i eliminowanie przyczyn występowania nieprawidłowości,
 • zaangażowanie całej załogi w podejmowaniu działań projakościowych oraz sprzyjających poprawie środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy poprzez ciągłe podnoszenie kwalifikacji,
 • regularne sprawdzanie realizacji zadań i osiągania celów,
 • doskonalenie gospodarki odpadami poprzez segregację, odzysk lub unieszkodliwianie.

Szczególną wagę przywiązujemy do prowadzenia procesów w warunkach nadzorowanych, zgodnych z wymaganiami prawnymi i innymi uregulowaniami mającymi zastosowanie w naszej działalności, bezpiecznych dla załogi, otoczenia i środowiska.

 

Strategię zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy realizujemy we wszystkich obszarach działalności Spółki. Prezes Spółki steruje i nadzoruje realizację zaplanowanych przedsięwzięć, zobowiązując w ten sposób wszystkich pracowników do ścisłego przestrzegania postanowień i dokumentacji zintegrowanego systemu zarządzania.

Dla wdrożenia niniejszej polityki Zarząd Spółki zapewnia odpowiednie zasoby i środki, a do osiągania celów strategicznych zobowiązuje Kadrę Zarządzającą i Pracowników Spółki w stopniu adekwatnym do zajmowanego stanowiska i funkcji pełnionej w organizacji.

 

Aspekty środowiskowe działalności

Aspekty negatywne:

 • Emisja wtórna ołowiu

Aspekty pozytywne:

 • Skup akumulatorów z terenu całego kraju
 • Ochrona surowców pierwotnych
 • Rekultywacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych
 • Gospodarcze wykorzystanie siarki z elektrolitu i z pasty do produkcji siarczanu sodu
 • Wykorzystanie ciepła technologicznego w ZPZA do ogrzewania CO i CWO
 • Ochrona środowiska przez zabezpieczenie ładunków w miejscach zbiórki złomu i przemieszczania

 

Katowice, styczeń 2010