foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
BATERPOL prowadzi skup i przerób złomu akumulatorowego, będąc równocześnie znaczącym producentem ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu. Stosowane u nas rozwiązania technologiczne zamykają cykl recyklingu akumulatorów i pozwalają na gospodarcze wykorzystanie ponad 95% masy złomu akumulatorowego.

DANE FIRMOWE

BATERPOL S.A.
Ul. Obr. Westerplatte 108,
40-335 Katowice,
Tel: 032 779-20-00,
Fax: 032 779-20-09,
e-mail: sekretariat@baterpol.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373339

NIP 627-12-67-706

wysokość kapitału zakładowego
29 976 500,00 PLN

GIOŚ nr E0007958RBP
tuv

Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego
w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115
na podstawie

Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z dnia 29 stycznia 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 138)

został zaliczony do

zakładu o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Oznaczenie Prowadzącego Zakład:
Baterpol S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108

 

W związku z zaliczeniem Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej powyższy zakład podlega przepisom ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232) w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym.

Prowadzący zakład we wrześniu 2012r. przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach zgłoszenie o którym mowa w art. 250 ust. 1, cytowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przekazał im program zapobiegania awariom.

Opis działalności zakładu

W Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 prowadzi się odzysk ołowiu z odpadowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i innych materiałów ołowionośnych. Frakcja metaliczna ołowiu i odsiarczona pasta ołowiu przetapiane są do postaci ołowiu surowego. Pozostałe elementy akumulatora stanowią surowiec lub odpad i są przekazywane wyspecjalizowanym firmom celem dalszego zagospodarowania.

Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku,
z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń, jakie powodują

Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 został zaliczony do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na możliwość magazynowania na swoim terenie materiałów ołowiowych w postaci związków ołowiu oraz ołowiu metalicznego w ilości przekraczającej 200 Mg. Substancje magazynowane w zakładzie działają bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Z przeprowadzonej analizy ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i jej skutków fizycznych wynika, że negatywne oddziaływanie ewentualnych awarii przemysłowych mogących wystąpić w zakładzie Baterpol S. A. zlokalizowanym w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 nie zagraża w żadnym z analizowanych przypadków obszarom i obiektom znajdującym się poza jego terenem.
W dotychczasowej historii działalności firmy, jak i branży nie odnotowano żadnych zdarzeń generujących negatywne skutki poza terenem zakładu. Uwzględniając powyższe należy uznać, że działalność Baterpol S.A. zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 pozostaje bez negatywnego wpływu na jego bliższe i dalsze sąsiedztwo.

W związku z powyższym brak konieczności ostrzegania i wskazywania sposobów postępowania dla społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej
w zakładzie.

Prowadzący zakład przedłożył Śląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach Raport o bezpieczeństwie opracowany dla Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol S.A. zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 prowadzonego przez Baterpol S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Obrońców Westerplatte 108. Raport ten został zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Decyzją znak WZ.5586.14.4.2013.PP z dnia 12.02.2013r.

Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte
w przypadku wystąpienia awarii.

Zakład Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol S.A. w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 115 może stwarzać zagrożenie dla organizmów wodnych z uwagi na magazynowanie na jego terenie substancji zawierających ołów. Zagrożenie może mieć miejsce w przypadku wystąpienia długotrwałych ponadnormatywnych opadów atmosferycznych (tzw. deszcz nawalny) Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia poza terenem Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego. W przypadku wypłukania związków ołowiu z zadaszonego magazynu szczelne place zapewniają skierowanie substancji do zakładowego systemu kanalizacji przemysłowej i zatrzymanie ich w osadnikach ścieków skąd zostaną zawrócone do procesu technologicznego. Rozwiązania w zakresie uszczelnienia wszystkich powierzchni na których może wystąpić wyciek substancji niebezpiecznej oraz istniejący system kanalizacji w zakładzie uniemożliwiają przedostanie się substancji niebezpiecznej do kanalizacji miejskiej lub bezpośrednio do gruntu, a także do cieków wodnych (brak w sąsiedztwie zakładu), ponadto na uwzględnienie zasługuje fakt, iż na terenie Świętochłowic nie występują podziemne zbiorniki wody o charakterze użytkowym, a grunty traktowane są jako zdegradowane pod względem ekologicznym.